top of page

Přenosné hasicí přístroje

V rámci našich služeb provádíme kompletní dodávku, revize i servis všech typů přenosných hasicích přístrojů.

Aby přenosný hasicí přístroj (PHP) plnil svou funkci, musí být udržován v provozuschopném stavu tak, jak to obecně definuje vyhl. 246/2001 Sb.  Kontrola hasicích přístrojů se provádí nejméně jedenkrát ročně (pokud např. dokumentace výrobce nestanoví jinak), a také po každém použití. Jednou za 3 - 5 let by měl každý přenosný hasicí přístroj projít náročnější periodickou zkouškou (vodní a pěnový hasicí přístroj musí být přezkušován každé tři roky, ostatní jednou za pět let). Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy (vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci) a průvodní dokumentací výrobce.

Přenosné hasicí přístroje se zpravidla umísťují tak, aby byly viditelné (případně alespoň označené příslušnou bezpečnostní značkou) a volně přístupné. PHP se instalují na svislé konstrukce, případně mohou stát i na zemi, pokud jsou zajištěny proti pádu.  Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.

Rozmístění PHP i stanovení jejich počtu a typu jsme schopni zjistit na základě Vaší provozované činnosti.

Nevíte, který typ dokumentace pro Váš objekt potřebujete? Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy: dokumentacepo@gmail.com nebo pomocí poptávkového formuláře a společně to vyřešíme.

Arrow _edited.png
bottom of page