top of page

Dokumentace požární ochrany

Poskytujeme veškeré služby vyplývající z výkonu funkce odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany (PO). 

Rádi pro Vás zpracujeme kompletní dokumentaci požární ochrany:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností,

 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

 • posouzení požárního nebezpečí,

 • požární řád,

 • požární poplachové směrnice,

 • požární evakuační plán (textová a grafická část),

 • řád ohlašovny požárů

 • dokumentace zdolávání požárů (textová a grafická část) - operativní karta / operativní plán

 • tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

 • směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek,

 • přehled o rozmístění bezpečnostních značek,

 • požární kniha

 • operativně taktická studie vč. nejsložitější varianty požáru a výpočtu Sil a Prostředků (SaP)

Kromě zpracování samotné dokumentace požární ochrany provádíme také preventivní požární prohlídky a školení zaměstnanců v oblasti PO.

Provádění preventivních požárních prohlídek

Preventivními požárními prohlídkami je zajištěno dodržování předpisů v oblasti požárních ochrany tzn. kontrola stavu zabezpečení požární ochrany, dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností v oblasti požární ochrany. Výsledkem preventivních požárních prohlídek je záznam o preventivní požární prohlídce jehož obsah je definován v § 12 vyhl. 246/2001 Sb. Záznam se zpravidla zapisuje do požární knihy.

 

Preventivní požární prohlídky se provádí pro všechny právnické nebo podnikající fyzické osoby a lhůty vykonávání preventivních požárních prohlídek se stanovují dle začlenění požárního nebezpečí, viz níže:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí - nejméně 1 x ročně

 • se zvýšeným požárním nebezpečím - nejméně 1 x 6 měsíců

 • s vysokým požárním nebezpečím - nejméně 1 x 3 měsíce

Kdy musí být dokumentace požární ochrany zpracována?

Dokumentace požární ochrany musí být zpracována vždy před začátkem provozované činnosti tj. zpravidla ke kolaudaci stavby nebo uvedením do provozu. Provozované činnosti se z hlediska požární ochrany člení do tří kategorií v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně následovně:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí

 • se zvýšeným požárním nebezpečím

 • s vysokým požárním nebezpečím

Dokumentace požární ochrany se zpravidla zpracovává pro činnosti se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím. Dle zatřídění se následně stanoví rozsah dokumentace PO.

614830

614830

Kdo se k dokumentaci požární ochrany vyjadřuje?

Vybrané části dokumentace požární ochrany podléhají schválení organům státní správy, které na úseky požární ochrany zastupuje místně příslušný hasičský záchranný sbor v rámci výkonu státního požárního dozoru. Mezi typy dokumentace,
u kterých se vykonává státní požární dozor patří:

 • dokumentace zdolávání požáru - DZP (operativní plán či operativní karta)

 • posouzení požárního nebezpečí - PPN

Máte na objektu fotovoltaické panely, a nevíte co potřebujete mít za dokumentaci týkající se požární ochrany? 

Pokud máte v objektu Fotovoltaickou elektrárnu (FVE) může se jednat o složité podmínky pro zásah a tím pádem vyplývá

z norem kodexu požární bezpečnosti a § 34 Vyhlášky 246/2001 Sb. povinnost mít zpracovanou dokumentaci zdolávání požáru (DZP)

O složité podmínky se jedná v následujících případech: 

 • Pokud není zajištěno, že po vypnutí elektrické energie (podle ČSN 73 0848 = hlavního vypínače?) je na všech částech FVE napětí max. 120 V stejnosměrného proudu.

 • Výkon FVE je větší než 50 kWp.

Nevíte, který typ dokumentace pro Váš objekt potřebujete? Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy: dokumentacepo@gmail.com nebo pomocí poptávkového formuláře a společně to vyřešíme.

Arrow _edited.png
bottom of page