top of page

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Zpracování požárně bezpečnostního řešení zajišťujeme ve všech stupních projektové dokumentace (dokumentace pro změnu užívání, pro stavební povolení, ohlášení stavby. ad.) v rozsahu dle § 41 vyhlášky 246/2001 Sb.

Součástí našich služeb je také komunikace se stavebními úřady a dotčenými orgány státní správy např. Hasičským záchranným sborem. 

Požárně bezpečnostní řešení zpracováváme pro všechny typy objektů od rodinných domů, přes objekty občanské vybavenosti a administrativní budovy až po průmyslové haly a logistické areály.

Dále se zabýváme změnami staveb či posouzení stavebních úprav, např. pro fotovoltaické elektrárny (FVE) či rozšíření o fotovoltaické panely.

Kdy musí být PBŘ zpracováno?

Požárně bezpečnostní řešení musí být zpracováno vždy jako součást projektové dokumentace stavby, pokud tak stanoví stavební zákon resp. vyhláška o dokumentaci staveb (vyhl. 499/2006 Sb). Požárně bezpečnostní řešení je zpravidla součástí:

  • dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby,

  • dokumentace pro vydání společného povolení (sloučená dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení),

  • dokumentace pro ohlášení stavby,

  • dokumentace pro stavební povolení,

  • dokumentace pro provádění stavby,

  • dokumentace pro změnu užívání.

Stupeň projektové dokumentace se určuje dle rozsahu stavebního záměru uvedeném ve stavební zákoně tj. zákoně č. 183/2006 Sb. 

Kdo se k PBŘ vyjadřuje?

V závislosti na stanoveném stupni projektové dokumentace, se k dokumentaci vyjadřují dotčené orgány státní správy. Na úseku požární ochrany je tímto orgánem místně příslušný hasičský záchranný sbor (HZS), který se k projektové dokumentaci vyjadřuje v rámci výkonu státního požárního dozoru (SPD).

V rámci požárně bezpečnostního řešení se stanovuje tzn. kategorie stavby dle vyhl. 460/2021 Sb, přičemž u staveb  kategorie 0 a I se státní požární dozor nevykonává a tedy se k těmto stavbám HZS nevyjadřuje. Stavby vyšší kategorie tj. kategorie II a III podléhají schválení HZS.

Pro vydání stanoviska platí lhůty dle správního řádu tj. zpravidla  30 dní od doručení žádosti.

Užitečné informace

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese nebo pomocí poptávkového formuláře. Vaší činnost je obvykle vhodné koordinovat s místně příslušným stavebním úřadem a hasičským záchranným sborem. Níže jsou uvedeny odkazy na webové stránky HZS ČR jednotlivých krajů a informace k podání projektové dokumentace, případně informace ke stažení žádosti, kterou je potřeba vyplnit pro správné podání dokumentace.

Nevíte, který typ dokumentace pro Váš objekt potřebujete? Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy: dokumentacepo@gmail.com nebo pomocí poptávkového formuláře a společně to vyřešíme.

Arrow _edited.png
bottom of page